ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 65/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w opłatach za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 31/XIII R/2004 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 27 maja 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w załączniku nr 2 do „Regulaminu” w tytule wniosku oraz w jego części „Decyzja” skreśla się wyrazy „więcej niż dwie”.

§ 2
W zarządzeniu nr 33/XIII R/2004 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2004 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 7 słowa „na więcej niż dwie raty” zastępuje się słowami „nie więcej niż na cztery raty”.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika