ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 66/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentom Akademii Medycznej na rok akademicki 2004/2005 (stypendia za wyniki w nauce)

Na podstawie art. 152h ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004.152.1598) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje student, który otrzymał w poprzednim roku studiów określoną średnią ocen z egzaminów i zaliczeń zdawanych we wszystkich terminach i dokonał wpisu na bieżący rok studiów.
2. Średnią ocen oraz wysokość przyznanego stypendium, o których mowa w ust. 1, ustala – dla poszczególnych wydziałów – Odwoławcza Komisja Stypendialna.

§ 2
1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca danego roku akademickiego.
2. Warunkiem wypłaty stypendium od dnia 1 marca jest zaliczenie semestru zimowego.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się gdy, zgodnie z planem studiów ostatni rok studiów trwa jeden semestr.

§ 3
Wysokość stypendium w zależności od średniej ocen wynosi:
1) Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Farmaceutyczny:
średnia ocenkwota
a) 4,20-4,49200,00 PLN miesięcznie
b) 4,50-4,74300,00 PLN miesięcznie
c) 4,75-5,00650,00 PLN miesięcznie

2) Wydział Zdrowia Publicznego:
średnia ocenkwota
a) 4,40-4,65200,00 PLN miesięcznie
b) 4,66-4,79300,00 PLN miesięcznie
c) 4,80-5,00600,00 PLN miesięcznie
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika