ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 68/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad podziału środków uzyskanych za studia płatne za I semestr (zimowy) roku akademickiego 2004/2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W I semestrze roku akademickiego 2004/2005 obowiązywać będą następujące zasady podziału środków za studia płatne:
Ogólną kwotę uzyskanych środków, na dzień 10-11-2004 r za I semestr roku akademickiego 2004/2005 pomniejszono o wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone (wraz z pochodnymi) oraz zakup programu eORDO.
Pozostała kwota będzie rozdysponowana w sposób następujący :
1. 27% - w dyspozycji Wydziałów (z wyjątkiem Wydziału Zdrowia Publicznego),
2. 30% - na pokrycie kosztów ogólnych Uczelni,
3. 8% - w dyspozycji Biblioteki,
4. 35% - w dyspozycji Rektora (Wydział Zdrowia Publicznego nie bierze udziału w odpisie).

§ 2
Przyznane środki przeznaczone są na realizację działalności dydaktycznej.
Zakupy środków trwałych mogą być dokonywane tylko za zgodą Rektora.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.