ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 69/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie numeracji w albumie studentów, księdze dyplomów i dyplomie (Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U.nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 81, poz. 907 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 39/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2003 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego - K”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Kierownicy Dziekanatów
Prorektor ds. Dydaktyki
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego