Zarządzenie nr 70/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SPSK 1

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały Senatu z dnia 22 listopada 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie SPSK 1 (t. j. zarządzenie nr 63/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2004 r.) wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 19 pkt 4 wyrazy „Klinika Endokrynologii i Diabetologii” zastępuje się słowami „Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami”.

§ 2
Ogłasza się jednolity tekst statutu SPSK 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statut

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika