Zarz.: 71/XIII R/2004
zm.: 9/XIII R/2005

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 71/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2004/2005 dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art.152h ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 38/XIII R/2001 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 10 września 2001 r.

§ 3 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.,z tym, że przepis § 2 ust. 1 pkt 4 „Regulaminu” wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Regulamin

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 9/XIII R/2005 Rektora AM z dnia 1 marca 2005 r.