Zarz.: 60/XIII R/2004
zm.: 39/XIII R/2005
56/XIII R/2005
66/XIV R/2006
17/XIV R/2007
20/XIV R/2007
26/XIV R/2008
51/XIV R/2008
59/XIV R/2008
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 60/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie stawek wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ustala się tabele stawek wynagrodzenia:
1) nauczycieli akademickich – pracownicy naukowo-dydaktyczni,
2) nauczycieli akademickich – pracownicy dydaktyczni,
3) bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej,
4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
5) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
6) kierowców.
2. Ustala się tabele stawek dodatku funkcyjnego:
1) nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w Akademii Medycznej,
2) pracowników bibliotecznych i dokumentacji i informacji naukowej,
3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 2 1
Tabele, o których mowa w § 1 (numery 2-9) obowiązują od dnia 1 września 2004 r., tabela numer 1 obowiązuje od dnia 1 października 2006 r.

§ 3
Tabele, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia (numery 1–15).

§ 4
Traci moc zarządzenie rektora nr 59/XIII R/2003 z dnia 20 października 2003 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.
1 Zmieniony zarządzeniem nr 66/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 28 września 2006 r.

Otrzymują:
według rozdzielnika