ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 82/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany członka Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2009/2010

Na podstawie art. 175 ust. 3, art. 177 i art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 8/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2009 r. w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w pozycji nr 6 słowa „Marzena Wiśniewska” zastępuje się słowami „mgr Anna Wojciechowska”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC