Zarządzenie nr 83/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie kolejnego etapu prac zespołu ds. opracowania koncepcji zagospodarowania obiektów zwalnianych w wyniku alokacji jednostek

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu opracowania koncepcji kolejnego etapu zagospodarowania obiektów zwalnianych przez jednostki organizacyjne w wyniku alokacji, powołuje się zespół w składzie:
1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw. – przewodniczący
2. mgr Artur Parafiński – zastępca przewodniczącego
3. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska prof. nadzw. – członek
4. prof. dr hab. Stanisław Pielka – członek
5. prof. dr hab. Marek Bolanowski – członek
6. dr Henryk Czarnik-Matusewicz – członek
7. dr hab. Tadeusz Łukieńczuk prof. nadzw. – członek

§ 2
Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie koncepcji w kolejnym etapie zagospodarowania zwalnianych obiektów oraz sposobu realizacji projektu.

§ 3
1. Zespół będzie podejmował prace, w zależności od terminów zwalniania poszczególnych obiektów, z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Po zakończeniu prac nad koncepcją zagospodarowania danego obiektu Zespół przekaże rektorowi pisemne opracowanie propozycji.
3. Zespół zakończy prace 30 czerwca 2010 r.

§ 4
Traci moc zarządzenie nr 93/XIV R/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MK