Zarządzenie nr 84/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie zasad przyznania i wypłacenia pracownikom dodatku specjalnego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 66 i 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz § 22 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2006.251.1852 ze zm.) oraz uchwały nr 804 Senatu z dnia 28 listopada 2009 r., zarządzam co następuje:

§ 1
1. Uwzględniając wyniki konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni, przyznaje się dodatek specjalny dla pracowników za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.
2. Dodatek specjalny może przysługiwać z tytułu:
a) okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań,
b) ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1.
3. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi maksymalnie za pięć wybranych miesięcy przepracowanych w okresie, o którym mowa w pkt 1 wskazanych przez kierownika jednostki organizacyjnej.
4. Wykazy pracowników uprawnionych do dodatku specjalnego zostaną przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych w terminie do 15 grudnia 2009 r.
5. Podstawą przyznania dodatku specjalnego jest wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, złożony w Dziale Spraw Pracowniczych w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia bieżącego roku. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 5 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wysokość dodatku specjalnego za jeden miesiąc dla jednego pracownika może wynieść nie więcej niż 10% podstawy, o której mowa w pkt 2.
2. Podstawą ustalenia wysokości dodatku specjalnego jest wynagrodzenie zasadnicze wynikające z indywidualnej kategorii zaszeregowania i dodatek funkcyjny.

§ 3
1. Dodatek specjalny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
2. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi, który przepracował w Uczelni minimum 9 miesięcy w okresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia i w dniu 30 listopada 2009 r. pozostawał w zatrudnieniu.
3. Dodatek specjalny nie będzie pomniejszany za czas choroby i nie będzie stanowił podstawy naliczenia wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

§ 4
1. Decyzje o przyznaniu i wysokości dodatku specjalnego podejmuje rektor .
2. Wypłata dodatku specjalnego zostanie sfinansowana ze środków wskazanych w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.).
3. Dodatek specjalny zostanie wypłacony do 30 grudnia 2009 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

ZP/MK