ARCHIWALNE
Zarz.: 86/XIV R/2009
zm.: 8/XIV R/2010

Zarządzenie nr 86/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania kryteriów nadawania tytułu doktora honoris causa

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. W celu opracowania założeń i uszczegółowienia procedury nadawania tytułu doktora honoris causa Uczelni, powołuje się zespół w składzie:
1. prof. dr hab. Andrzej Kübler – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas. – przedstawiciel WL
3. prof. dr hab Wojciech Witkiewicz – przedstawiciel WL-S
4. dr hab. Jan Wnukiewicz prof. nadzw – przedstawiciel WL-S
5. prof. dr hab. Andrzej Gładysz – przedstawiciel WLKP
6. prof. dr hab. Jacek Szepietowski – przedstawiciel WLKP
7. prof. dr hab. Jadwiga Biernat – przedstawiciel WF
8. prof. dr hab. Maria Warwas – przedstawiciel WF
9. dr hab. Tadeusz Łukieńczuk prof. nadzw – przedstawiciel WZ

§ 2
1. Zadaniem Zespołu będzie opracowanie propozycji kryteriów jakimi należy się kierować składając propozycję nadania danej osobie tytułu doktora honoris causa, a także jakie elementy powinno zawierać uzasadnienie składanego wniosku.
2. Zadaniem Zespołu będzie także przygotowanie propozycji uzupełnienia procedury nadawania tytułu doktora honoris causa, zawartej w § 11 statutu Uczelni.

§ 3
1. Po zakończeniu prac Zespół przekaże rektorowi pisemne opracowanie propozycji.
2.1 Zespół zakończy prace do 15 kwietnia 2010 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MK


1 Zmieniony zarządzeniem nr 8/XIV R/2010 Rektora AM z dnia 10 lutego 2010 r.