Zarz.: 87/XIV R/2009
ARCHIWALNE
poprz. t.j. 37/XIV R/2009
nast. t.j. 23/XIV R/2010

Zarządzenie nr 87/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu statutu ASK

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. 2007.14.89 ze zm.) § 34 statutu Akademii Medycznej (j.t. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 z dnia 31października 2008 r. ze zm.) oraz uchwały senatu nr 798 z dnia 23 listopada 2009 r. oraz uchwały senatu nr 812 z dnia 14 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1
W statucie ASK (j.t. zarządzenie nr 37/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 19 pkt 2 dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:
„Ponadregionalne Centrum Chirurgii Endowaskularnej”
b) w § 19 pkt 26 dodaje się tiret drugie w brzmieniu:
„Pododdział Otolaryngologii Dziecięcej”
c) w § 19 pkt 23 tiret drugie słowa „Pododział Udarowy ze stanowiskiem Intensywnej Opieki Medycznej” zamienia się na słowa „Oddział Udarowy”
d) załącznik do statutu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłasza się tekst jednolity statutu ASK, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 - schemat
Załącznik nr 2 - statut
Załącznik do statutuRektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC