ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 89/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie organizacji 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych realizowanych w Aptece przez studentów Farmacji po obronie pracy magisterskiej

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm) oraz art. 2b ust. 1 pkt. 1 i art. 2c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (Dz. U. 2003.9.108 z późniejszymi zmianami – t.j. Dz. U. 2008.136.856), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 roku (Dz. U. 2009.31.215), zarządzam co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Praktyki zawodowe , zwane dalej „praktykami”, realizowane są przez studentów Wydziału Farmacji po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej.
2. Celem praktyk jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

§ 2
1. Wymiar praktyki określają standardy nauczania na kierunku Farmacja studia magisterskie.
2. Praktyka rozpoczyna się nie później niż 1 października i kończy się po sześciu miesiącach, po zrealizowaniu pełnego programu praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych (z zastrzeżeniem pkt. 3).
3. W uzasadnionych przypadkach, student, który zdał egzamin magisterski oraz dokonał wpisu na XI semestr, może zwrócić się do Dziekana z pisemną prośbą o zezwolenie na rozpoczęcie praktyki w terminie innym niż 1 październik.
4. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest zgłosić się do dziekanatu w celu:
1) dokonania wpisu na XI semestr studiów,
2) zapisania się na praktykę do jednej z Aptek znajdującej się w wykazie, o którym mowa w § 3 pkt. 1,
3) pobrania dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki:
- dziennika praktyki zawodowej w Aptece (załącznik nr 1),
- ramowego programu praktyki (załącznik nr 2) i
- skierowania na praktykę (załącznik nr 3).

Miejsce realizowania praktyki

§ 3
1. Miejscem realizacji praktyki jest Apteka ogólnodostępna lub szpitalna w rozumieniu przepisów Prawa Farmaceutycznego (zwana dalej „Apteką”), która uzyskała zgodę właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz właściwej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
2. Okres odbywania praktyki w Aptece szpitalnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące, pozostałą część praktyki student zobowiązany jest zrealizować w Aptece ogólnodostępnej.
3. Apteki, zainteresowane prowadzeniem praktyk zawodowych składają do Dziekanatu w terminie do 31 stycznia oświadczenie (załącznik nr 4). Na podstawie otrzymanych od Aptek oświadczeń Dziekanat przygotowuje listę Aptek zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, którą przekazuje do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej celem weryfikacji i zatwierdzenia.
4. Wykaz Aptek, w których mogą być realizowane praktyki zawodowe Dziekanat wywiesza na tablicy ogłoszeń w dziekanacie oraz zamieszcza na stronie internetowej Wydziału nie później niż do 31 maja.
5. Jeżeli Apteka ogólnodostępna, w której student odbywa praktykę nie posiada receptury do sporządzania leków w warunkach aseptycznych (leku jałowego), student zobowiązany jest zrealizować 8 godzin dydaktycznych z tego zakresu w Aptece wskazanej przez Opiekuna praktyk, która spełnia te wymagania.

§ 4
1. W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o odbywanie praktyki w Aptece na terenie innego województwa lub za granicą. W tym celu zobowiązany jest złożyć do Dziekana w terminie do 30 czerwca wniosek (załącznik nr 5).
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać pisemną zgodę kierownika wybranej Apteki na przyjęcie studenta na praktykę, opinię Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej, na terenie której Apteka się znajduje.

§ 5
1. Z Aptekami, w których studenci odbywają praktyki, Uczelnia zawiera „Porozumienie”. (Załącznik nr 6).
2. Porozumienie, o którym mowa w pkt. 1, podpisuje Dziekan na podstawie pełnomocnictwa Rektora.
3. Zobowiązania finansowe, które wystąpią z tytułu prowadzenia praktyki zawodowej realizowane są przez Uczelnię po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Aptekę.
4. Wysokość środków na pokrycie kosztów realizacji praktyki zawodowej w Aptece w danym roku akademickim, zatwierdza Rektor.

Czas trwania praktyki zawodowej.

§ 6
1. Praktyka trwa 6 miesięcy, łączny wymiar godzin dydaktycznych do zrealizowania wynosi 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut.
2. Student odbywający praktykę, zwany dalej „praktykantem”, odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem: sobót, niedziel i świąt oraz przerwy świątecznej w terminie od 24 grudnia do 2 stycznia.
3. Praktykant nie może być angażowany do pracy w trakcie dyżurów nocnych pełnionych przez Aptekę.
4. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne tylko za zgodą praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
5. Miesięczny rozkład czasu pracy w Aptece ustala opiekun Apteki w porozumieniu z praktykantem.
6. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki celem prawidłowego ustalenia jej wymiaru i zaliczenia.
7. Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:
1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres dłuższy niż 14 dni,
2) otrzymania urlopu od zajęć na zasadach określonych w Regulaminie Studiów,
3) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, Dziekan podejmuje decyzję o przedłużeniu praktyki w wymiarze pozwalającym na pełną realizację programu i pisemnie powiadamia Kierownika Apteki o konieczności przedłużenia czasu trwania praktyki, określając okres i przyczynę jej przedłużenia.

§ 7
Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużenia czasu trwania praktyki jest:
1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni;
2) nieobecność na praktyce w wyznaczone przez organy uczelni dni rektorskie albo dziekańskie;
3) nieobecność na praktyce w ciągu 6 miesięcy przez okres 30 godzin dydaktycznych w związku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej w Aptece, udziałem w szkoleniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorządy zawodowe,
4) W wyżej wymienionych przypadkach praktykant zobowiązany jest powiadomić o nieobecności opiekuna praktyki z ramienia Apteki.

§ 8
1. W przypadku nie zrealizowania pełnego programu praktyki w liczbie 960 godzin dydaktycznych, praktykant zobowiązany jest do uzupełnienia programu do wymaganej liczby.
2. Przedłużenie terminu zakończenia praktyki w Aptece następuje w drodze aneksu do Porozumienia – Wzór Aneksu, Załącznik Nr 7.

Nadzór nad praktykami

§ 9
1. W celu nadzoru ze strony Uczelni nad realizacją programu i przebiegiem praktyk, Prorektor ds. Dydaktyki powołuje na wniosek Dziekana, opiekunów praktyk. Opiekunowie stanowią zespół nadzorujący.
2. Opiekunem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w Aptece.
3. Dziekan wyznacza przewodniczącego zespołu nadzorującego spośród opiekunów, o których mowa w pkt. 1 oraz określa szczegółowy zakres jego obowiązków.
4. Opiekunów powołuje się, na okres kadencji władz uczelni.
5. Liczba powołanych opiekunów zależy od liczby praktykantów realizujących praktykę zawodową. Na każdą rozpoczętą 30 osobową grupę praktykantów przypada jeden opiekun, przy czym grupy powinny mieć zbliżoną liczebność.

§ 10
1. Kierownik Apteki, w której realizowana jest praktyka zawodowa wyznacza opiekuna z ramienia Apteki, pod nadzorem którego student będzie realizował program praktyki.
2. Opiekun musi spełniać warunki, określone w art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2004.53.533 ze zm.)
3. Opiekun, o którym mowa w pkt.1 może sprawować równocześnie nadzór nad nie więcej niż dwoma praktykantami.

Obowiązki praktykanta

§ 11
1. Praktykant, realizując zadania wynikające z programu praktyki, jest zobowiązany do:
a) sumiennego i starannego wykonywania powierzonych czynności i zadań,
b) przestrzegania ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki,
c) przestrzegania przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty,
d) przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Aptece,
e) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
f) przestrzegania zasad współżycia społecznego.
2. Praktykant prowadzi dziennik praktyki zawodowej, w którym odnotowuje wykonywane w Aptece czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonanie czynności i nabycie umiejętności potwierdza opiekun z ramienia apteki.
3. Praktykant udostępnia dziennik praktyki zawodowej opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w celu oceny stanu realizacji programu praktyki.
4. W przypadku odbywania praktyki w kilku Aptekach lub odbywania praktyki z przerwami wpisy w dzienniku praktyki zawodowej w aptece obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza opiekun oraz kierownik Apteki, w której odbywany był ostatni etap praktyki zawodowej.

§ 12
1. Praktykant jest zobowiązany do uczestniczenia w dwóch ośmiogodzinnych seminariach organizowanych przez Wydział, podsumowujący stan realizacji praktyki zawodowej: po 3 miesiącu i po 5 miesiącu odbywania praktyki. Terminy seminariów określa opiekun praktyki ze strony Uczelni.
2. W czasie trwania seminariów opiekun praktyk z ramienia uczelni szczegółowo analizuje stan realizacji programu praktyki, a praktykant zgłasza uwagi i postulaty dotyczące jej realizacji.
3. Udział praktykanta w seminariach, o których mowa w pkt. 1 nie wydłuża czasu trwania praktyki.

Prawa praktykanta

§ 13
1. Praktykant ma prawo do zapoznania się ze swoim miesięcznym rozkładem czasu pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.
2. Praktykantowi podczas realizacji praktyki przysługuje prawo do udziału:
1) w dodatkowych formach szkolenia zawodowego, poprzez uczestnictwo w posiedzeniach naukowych i innych formach szkolenia w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorząd zawodowy, w wymiarze nie większym niż 30 godzin dydaktycznych,
2) w seminariach organizowanych przez Wydział.

§ 14
1. Praktykant odbywający praktykę zawodową zachowuje prawa studenta zgodnie z regulaminem studiów, a pomoc materialna jest przyznawana zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
2. O wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w Aptece podczas realizacji programu praktyki, praktykant powiadamia opiekuna praktyki z ramienia Uczelni. Opiekun ma w takim przypadku obowiązek interwencji.
3. Zmiana Apteki, w której odbywa się praktyka, następuje wówczas gdy wskazana przez Dziekana apteka przestaje spełniać wymogi niezbędne do realizacji „Ramowego programu praktyki zawodowej w aptece”.

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej w Aptece

§ 15
1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie przez praktykanta całego programu praktyki w pełnym wymiarze 960 godzin dydaktycznych w okresie sześciu miesięcy.
2. Po zakończeniu praktyki zawodowej nie później niż w terminie 14 dni od jej zakończenia, praktykant składa u opiekuna praktyki z ramienia Uczelni dziennik praktyki zawodowej.
3. Zaliczenia praktyki w indeksie praktykanta dokonuje Dziekan na podstawie wymaganych wpisów w dzienniku praktyki zawodowej w Aptece oraz na podstawie opinii opiekuna ze strony apteki i z ramienia Uczelni.

§ 16
Zakończenie programu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym potwierdza Dziekan poprzez zaliczenie w indeksie XI semestru studiów.

§ 17
1. W przypadku niezaliczenia praktyki zorganizowanej przez Uczelnię, z przyczyn leżących po stronie praktykanta, będzie on obciążany kosztami powtórzenia praktyki, na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Obciążenie, o którym, mowa w pkt. 1 nie może być wyższe niż zobowiązanie finansowe Uczelni wobec Apteki.

Postanowienia końcowe

§ 18
1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.02.2009 r.
2. W pozostałych przypadkach decyzje podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.
3. Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora.

§ 19
W zarządzeniu nr 34/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2007 r. skreśla się paragrafy od 20¹ do 2018 oraz załączniki od numeru 8 do 13.

§ 20
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2009 r.

załącznik nr 1 - dziennik praktyki
załącznik nr 2 - ramowy program
załącznik nr 3 - skierowanie
załącznik nr 4 - oświadczenie
załącznik nr 5 - wniosek
załącznik nr 6 - porozumienie
załącznik nr 7 - aneks do porozumienia


Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC