Zarządzenie nr 88/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie działalności Senackiej Komisji Arbitrażowej Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 23/XIV R/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu działalności Senackiej Komisji Arbitrażowej Akademii Medycznej we Wrocławiu” wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 7 ust. 1 słowa „na posiedzenie Komisji” zastępuje się słowami „na posiedzenie Komisji lub rektorowi”,
b) w § 8 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w przypadku zawarcia ugody Komisja przekazuje rektorowi niezbędne dokumenty, sprawozdanie i ugodę,”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MK