ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 85/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie wizytówek służbowych Uczelni

Na podstawie § 79 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 z dnia 31 października 2008 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Wzór wizytówek Uczelni określa „Księga Znaku” wprowadzona odrębnym zarządzeniem.

§ 2
1. Wykaz osób reprezentujących Uczelnię, którym przysługują wizytówki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany zarządzenia.
2. Osoby niewymienione w załączniku nr 1 pokrywają koszty wydruku wizytówek ze środków innych niż ogólne, np. z funduszu na dydaktykę, z odpłatności za kursy, ze środków sponsorskich i grantów.
3. W zależności od źródła finansowania zamówienia, blokadę środków potwierdza właściwy dysponent.

§ 3
1. Osoby, o których mowa w § 2 pkt. 2 składają zamówienie (załącznik nr 2) na wydrukowanie wizytówek do Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
2. Zamówienie na wizytówki realizuje się w terminach określonych przez Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC