ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 92/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu” (AR, AN)

Na podstawie art. 66 i 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz § 234 statutu Uczelni zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
a) w Rozdziale III § 49 otrzymuje brzmienie:
㤠49
Stanowisko ds. Systemu Jakości ISO   Symbol literowy – AN
1. Stanowisko ds. Systemu Jakości ISO jest bezpośrednio podporządkowane Kanclerzowi.
2. Do podstawowych zadań Stanowiska należy:
1) ustalanie polityki jakości, w tym organizowanie szkoleń z tego zakresu oraz analiza stanu funkcjonowania systemu,
2) identyfikacja i opisywanie procesów,
3) opracowywanie i wdrażanie dokumentów systemu zarządzania jakością,
4) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i utrzymaniem certyfikatu ISO,
5) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem auditów wewnętrznych,
6) nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
7) sporządzanie opinii, zestawień i innych informacji z zakresu systemu zarządzania na potrzeby władz Uczelni.”,

b) w Rozdziale III po § 63 dodaje się § 64 w brzmieniu:
㤠64
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Strategicznego i Inwestycji    Symbol literowy – AR
1. Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Strategicznego i Inwestycji jest bezpośrednio podporządkowany Kanclerzowi.
2. Do kompetencji Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Strategicznego i Inwestycji należy:
1) koordynacja i integracja działań w zakresie analizy strategicznej wykorzystanej dla celów opracowania strategii rozwoju Uczelni na lata 2009-2020.
2) opracowanie dokumentu projektu strategii rozwoju Uczelni na lata 2009-2020,
3) ustalanie celów strategicznych i operacyjnych dla obszarów działania; tj. działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, klinicznej oraz administracyjnej.
4) współpraca z wydziałowymi, międzywydziałowymi i administracyjnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz administracją szpitali klinicznych w zakresie realizacji i uaktualniania strategii,
5) nadzór nad realizacją celów strategicznych i operacyjnych,
6) prowadzenie spotkań wewnętrznych umożliwiających rozpowszechnianie wiedzy na temat strategii oraz wspieranie jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania zarządzania strategicznego,
7) koordynacja działań i nadzór merytoryczny nad pozyskiwaniem, przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych,
8) sporządzanie analiz i zestawień oraz przygotowywanie innych informacji z zakresu strategii na potrzeby władz Uczelni.”,

c) odpowiednie zmiany wprowadza się w spisie treści.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki

MK