Zarządzenie nr 93/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany terminu wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej z Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz art. 41 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2005.249.2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 14/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej z Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych wprowadza się następujące zmiany:
a) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Termin wykorzystania kwot, o których mowa w § 2 i § 4, stanowiących limity finansowe upływa dnia 30 listopada 2010 r.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

FE/MK