Zarządzenie nr 94/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany terminu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, w tym zakupy inwestycyjne powyżej 3 500,00 zł, związane z działalnością dydaktyczną

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 34/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, w tym zakupy inwestycyjne powyżej 3 500,00 zł, związane z działalnością dydaktyczną wprowadza się następujące zmiany:
a) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poszczególne pozycje z pkt 1 stanowią limity finansowe, których termin wykorzystania upływa dnia 30 listopada 2010 r.”,
b) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin rozliczenia upływa 31 stycznia 2011 r.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

FE/MK