Zarządzenie nr 90/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie obsługi komisji dyscyplinarnych

Na podstawie art. 139–146, art. 211–223 i art. 226 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. 2007.58.391) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. 2006.236.1707) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Obsługę rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych, określonej grupy społeczności akademickiej, prowadzi Biuro Komisji Dyscyplinarnej danej grupy, zwane dalej „Biurem”.
2. Prowadzenie Biura powierza się na piśmie pracownikowi Akademii (zwanemu dalej „obsługującym”.

§ 2
Do podstawowych zadań Biura należy:
1) prowadzenie ewidencji spraw oraz ewidencji pism odrębnie dla każdej sprawy,
2) nadawanie sygnatury akt danej sprawy,
3) przekazywanie orzeczeń, postanowień, wniosków i wezwań oraz innych pism wydanych w trakcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego,
4) gromadzenie dokumentacji.

§ 3
1. Informację o popełnieniu przez nauczyciela akademickiego/studenta lub doktoranta, zwanego dalej „obwinionym”, czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną należy składać w Sekretariacie Rektora/Sekretariacie Prorektora ds. Dydaktyki lub w odpowiednim Biurze.
2. Przekazywanie dokumentów i pism dotyczących postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego Biura.

§ 4
1. Obsługujący wpisuje daną sprawę do ewidencji spraw i nadaje sygnaturę akt, którą należy wpisywać na wszystkich dokumentach dotyczących danej sprawy.
2. Sygnatura akt zawiera:
a) numer sprawy według ewidencji spraw,
b) oznaczenie roku, w którym wszczęto postępowanie wyjaśniające,
c) oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego daną sprawę.
3. Poza znakiem sprawy nadanym zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Uczelni, każde pismo wychodzące lub przychodzące otrzymuje znak pisma, który powinien zawierać:
d) symbol jednostki organizacyjnej, w której obsługujący jest zatrudniony,
e) symbol klasyfikacyjny według jednolitego rzeczowego wykazu akt,
f) numer sprawy według ewidencji spraw,
g) numer pisma według ewidencji danej sprawy,
h) oznaczenie roku, w którym wszczęto postępowanie wyjaśniające,
i) oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego daną sprawę.
4. Przykładowy znak pisma: AO-1156-8/17/09/AB, RD-S-561-12/6/09/TJ.
5. Dla każdej sprawy:
a) zakłada się oddzielną teczkę, która może składać się z jednego lub kilku tomów akt,
b) prowadzi się odrębną ewidencję pism.

§ 5
Rzecznik dyscyplinarny po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, a przewodniczący składu orzekającego po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego, przekazują do właściwego Biura wszystkie materiały zgromadzone w prowadzonym postępowaniu.

§ 6
1. Akta toczącego się postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego udostępnia się obwinionemu lub jego obrońcy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich lub studentów.
2. Po zakończonym postępowaniu, akta sprawy udostępnia się organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli akta postępowania zakończonego są niezbędne do rozpatrzenia toczącej się sprawy, akta te udostępnia się:
1) rzecznikom dyscyplinarnym prowadzącym postępowanie wyjaśniające – za zgodą rektora,
2) członkom składu orzekającego w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego, za zgodą przewodniczącego właściwej komisji dyscyplinarnej.
4. Po zakończeniu postępowania akta sprawy udostępnia się także obwinionemu lub jego obrońcy, jeżeli postępowanie zakończone dotyczyło obwinionego.
5. Udostępnianie akt podlega rejestracji.

§ 7
Załącznikiem do niniejszego zarządzenia są:
1) Rejestr postępowań dyscyplinarnych (załącznik nr 1),
2) Karta udostępnienia dokumentów (załącznik nr 2),
3) Wniosek o wykonanie kserokopii (załącznik nr 3).

§ 8
W postępowaniach wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2009 r., przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do czynności podejmowanych po tej dacie.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika

MK