ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 98/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie finansowania wynagrodzenia pracowników naukowo-technicznych ze środków przeznaczonych na działalność statutową Uczelni

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się współfinansowanie wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych Uczelni z dotacji na podstawową działalność statutową oraz z dotacji na badania własne Uczelni.
2. Współfinansowanie, o którym mowa w pkt 1 ustala się na poziomie nie niższym niż 10% pełnych kosztów wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych wraz z pochodnymi.
3. Kwota współfinansowania będzie ustalona na podstawie danych za rok poprzedni, przygotowywanych corocznie przez Dział Płac.
4. Ostateczną kwotę współfinansowania, o którym mowa w pkt 1, zatwierdza prorektor ds. nauki, po rozliczeniu danego roku.
5. Kwota współfinansowania będzie odniesiona do łącznej kwoty dotacji na działalność statutową oraz badania własne, przed podziałem środków na poszczególne jednostki.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 33/XIV R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2005 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika
MK