Zarządzenie nr 100/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, na podstawie umów cywilnoprawnych, w roku akademickim 2009/2010

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 54/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, na podstawie umów cywilnoprawnych, w roku akademickim 2009/2010, wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do zajęć prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego, w tym kursów”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 r.Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne

MC