ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 101/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
w sprawie zmian szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników świadczących pracę oraz osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
 
Na podstawie art. 66 i 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
W zarządzeniu nr 97/XIV R/2009 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników świadczących pracę oraz osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, wprowadza się następujące zmiany:
a)        § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24.1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. traci moc zarządzenie nr 104/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2007 r., z zastrzeżeniem pkt 2-4.
2. W stosunku do grantów współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego (7PR), zarządzenie, o którym mowa w pkt 1, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.
3. Przepisy zarządzenia, o którym mowa w pkt 1, stosuje się do dnia 31 marca 2010 r.
w odniesieniu do Projektów:
1)   „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,
2)   „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci”, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF i MF EOG) Priorytet 2.5 Opieka zdrowotna nad dzieckiem.
4. W stosunku do Projektu „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zadanie 7: Utworzenie Akademickiego Biura Karier, zarządzenie, o którym mowa w pkt 1, obowiązuje do dnia
30 kwietnia 2010 r.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
prof. dr hab. Ryszard Andrzejak