Drukuj

Zarządzenie nr 79/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 października 2015 r.

 
w sprawie wzoru okładki rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1

1.  Wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów.
2.  Wzór okładki określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.  W przypadku, o którym mowa w pkt 1, należy korzystać z generatora okładki dostępnego na stronie http://www.umed.wroc.pl/siw/okladka-doktorat z komputerów sieci UMW. Wygenerowany plik, zapisany na nośniku elektronicznym, jest materiałem gotowym do druku.
 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem przepisów §1 ust. 1 powierza się kierownikowi odpowiedniego dziekanatu.
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


załącznik
 

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
prof. dr hab. Marek Ziętek

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK