ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem nr 62/XV R/2020
 
Zarządzenie nr 97/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2009 r.


w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników świadczących pracę oraz osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Na podstawie art. 66 i 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Zarządzenie stanowi podstawę do zwiększenia lub przyznania wynagrodzenia przewidzianego w rozporządzeniu MNiSzW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej ( Dz. U. 2006.251.1852 ze zm.) za świadczenie pracy w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz określa zasady zatrudniania, wynagradzania oraz wypłaty wynagrodzeń pracowników i osób świadczących pracę lub uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
2. Przepisy zarządzenia stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.), świadczących pracę lub uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz osób zaangażowanych w ramach umów cywilnoprawnych w celu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

§ 2

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Projekt – zespół zamkniętych w czasie i powiązanych ze sobą działań, mających na celu realizację przedsięwzięcia, określonego szczegółowo w odrębnych przepisach dotyczących programów współfinansowanych ze środków zagranicznych,
2) Uczelnia lub Akademia – Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
3) kierownik projektu – osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie projektu,
4) dział merytoryczny obsługujący projekt – m.in. Dział ds. Projektów Europejskich lub Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą,
5) jednostka organizacyjna – jednostkę określoną na podstawie regulaminu organizacyjnego lub innych przepisów regulujących strukturę organizacyjną Akademii,
6) kierownik jednostki – zgodnie ze strukturą organizacyjną Uczelni, osobę nadzorującą pracę jednostki organizacyjnej,
7) osoba uczestnicząca w realizacji projektu – osobę fizyczną uczestniczącą w realizacji projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej,
8) pracownik – osobę zatrudnioną w Akademii na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania,
9) okres rozliczeniowy – 1 miesiąc,
10) Ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.),
11) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2006.251.1852 ze zm.).

§ 3

Przepisy niniejszego zarządzenia:
a) nie mogą naruszać przepisów ogólnie obowiązujących, w tym Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisów o czasie pracy,
b) nie mogą być sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi realizacji Projektów, ustanowionymi przez odpowiednie Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące lub Komisję Europejską, w szczególności nie mogą naruszać zasad kwalifikowalności wydatków.

II. FORMY ZATRUDNIANIA

§ 4

Świadczenie pracy/uczestnictwo w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych może odbywać się na podstawie niżej wymienionych form zatrudnienia:
1) umowy o pracę,
2) aktu mianowania,
3) umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia lub umowa o dzieło), w przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązujące oraz odpowiednie wytyczne Projektu nie stanowią inaczej.

III. UMOWA O PRACĘ , AKT MIANOWANIA

A. Składniki wynagrodzenia

§ 5

1. Wynagrodzenie pracowników, którym powierzono do realizacji wyłącznie zadania związane z projektem i na czas jego realizacji składa się z:
a) wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego według zasad obowiązujących w Uczelni,
b) wynagrodzenia uzupełniającego, z zastrzeżeniem § 10 i § 11 pkt 4.
2. Wynagrodzenie pracowników, którym dodatkowo (obok dotychczas określonego zakresu obowiązków) powierzono do realizacji zadania przy projekcie składa się z:
a) dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika określonego w trwającej umowie o pracę lub akcie mianowania,
b) wynagrodzenia uzupełniającego (wyłącznie w okresie realizacji projektu) z zastrzeżeniem § 10 i § 11 pkt 4.

§ 6

1. Powierzenie do realizacji dodatkowych zadań przy projekcie, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. b oraz przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego odbywa się w formie aneksu do dotychczas trwającej umowy o pracę/aktu mianowania (załącznik nr 15 i 16).
2. W aneksie wyodrębnia się liczbę godzin do przepracowania na rzecz projektu w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego tego pracownika, w całym okresie zatrudnienia w projekcie.

B. Czas pracy. Wymiar zatrudnienia

§ 7

1. Czas pracy pracownika zatrudnionego w projekcie rejestruje się w postaci miesięcznej karty czasu pracy, przez cały okres trwania projektu. Karta czasu pracy sporządzana jest przez pracownika projektu.
2. Pracownicy, o których mowa w § 5 pkt 1, oprócz karty czasu pracy, o której mowa w pkt 1 wypełniają ponadto listy obecności według zasad obowiązujących w Uczelni.
3. Karta czasu pracy jest sporządzana w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz karty pozostaje w dokumentacji projektu prowadzonej przez kierownika projektu, drugi jest przekazywany do działu merytorycznego, trzeci do Działu Płac.
4. Karta czasu pracy stanowi podstawę do rozliczenia czasu pracy w projekcie. Potwierdzenia faktycznego czasu pracy na karcie czasu pracy dokonuje kierownik projektu, a w stosunku do kierownika projektu – bezpośredni przełożony, rektor lub upoważniony prorektor.
5. Niedozwolone jest szacunkowe wyliczenie czasu pracy.
6. Miesięczną kartę czasu pracy pracownika należy sporządzać zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych danego projektu według wzoru zatwierdzonego przez kierownika projektu. Przykładowy wzór karty czasu pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzór karty pracy uzależniony jest od wymogów stawianych przez właściwe jednostki nadrzędne w danym projekcie.

§ 8

Wymiar zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 5 pkt 1 i pkt 2 nie może przekraczać pełnego etatu.

§ 9

1. Na potrzeby wyliczenia liczby godzin pracy w projekcie przyjmuje się, że miesięczna liczba godzin normatywnego czasu pracy dla nauczyciela akademickiego wynosi 156 godzin, a dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim wynosi 168 godzin.
2. Maksymalna liczba godzin pracy w projekcie lub w projektach pracowników, o których mowa w § 5 pkt 2 nie może przekroczyć w okresie rozliczeniowym 50% wymiaru czasu pracy pracownika określonego w umowie o pracę lub akcie mianowania, z uwzględnieniem norm określonych w pkt 1.
3. W przypadku, gdy dodatkowe zadania związane z projektem/projektami przekraczać będą, w okresie rozliczeniowym, wymiar określony w pkt 2, wówczas możliwe jest uzyskanie przez pracownika, który ma zostać zaangażowany do projektu urlopu bezpłatnego na czas tego zaangażowania i możliwe jest zawarcie umowy o pracę na zasadach określonych w § 5 pkt 1.

C. Ustalanie wynagrodzenia

§ 10

1. Wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia i jest przyznawane za:
a) wykonywanie ważnych zadań związanych z realizacją projektu,
b) wykonywanie zadań ustalonych dla stanowiska ze zwiększoną wydajnością lub w szczególnych warunkach,
c) wykonywanie zadań o szczególnej trudności i złożoności lub wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością.
2. Wynagrodzenie uzupełniające może być przyznane wyłącznie za wykonywanie obowiązków związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
3. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego ustala się zgodnie z założeniami zawartymi w budżecie projektu, wg stawki godzinowej uzupełniającej.
4. Indywidualną stawkę godzinową wynagrodzenia uzupełniającego, o której mowa w pkt 3 wylicza się dzieląc miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika, przysługujące za pełny wymiar czasu pracy w miesiącu, przez miesięczną liczbę godzin efektywnego czasu pracy, który dla nauczyciela akademickiego wynosi 126 godzin, a dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim wynosi 156 godzin, a następnie tak wyliczoną stawkę bazową podwyższa się o określony procent zwiększenia zgodnie z pkt 5.
5. Godzinowa stawka wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 300% godzinowej stawki, wynikającej z podzielenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika przez liczbę efektywnych godzin pracy pracownika w miesiącu, o których mowa w pkt 4.
6. Wysokość planowanego wynagrodzenia uzupełniającego pracownika stanowi iloczyn liczby godzin do przepracowania zgodnie z budżetem projektu, (z zastrzeżeniem, że maksymalny dobowy czas pracy pracownika nie może przekroczyć norm czasu pracy zawartych w Kodeksie Pracy) oraz stawki godzinowej uzupełniającej, o której mowa w pkt 4, w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit b i pkt 2 lit b.
7. Wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w pkt 3 przysługuje tylko za efektywny czas pracy wynikający z karty czasu pracy.

§ 11

1. Wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a stanowi podstawę między innymi do naliczania:
a) dodatku stażowego i premii, ustalonej określonym wskaźnikiem procentowym, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin,
b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
c) odpisu na ZFŚS,
d) wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego,
e) wynagrodzenia przysługującego za okres choroby, urlopu macierzyńskiego oraz za okres pobierania zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego i rehabilitacyjnego.
2. Wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b stanowi podstawę między innymi do naliczania:
a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
b) odpisu na ZFŚS,
c) wynagrodzenia przysługującego za okres choroby, urlopu macierzyńskiego oraz za okres pobierania zasiłku opiekuńczego,
d) nagrody jubileuszowej.
3. Naliczenie składników o których mowa w pkt 1 i 2 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem zapisów § 16.
4. Wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b nie stanowi podstawy do naliczenia dodatku stażowego i premii ustalonej określonym wskaźnikiem procentowym, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin.

§ 12

Przyznane wynagrodzenie uzupełniające powinno:
a) być zgodne z zasadami realizacji danego Projektu,
b) stanowić koszt kwalifikowalny Projektu,
c) mieścić się w zakresie zadań Projektu,
d) mieścić się w zakresie kwot zaplanowanych na ten cel w kosztorysie/kalkulacji/harmono-gramie rzeczowo-finansowym.

D. Obciążenie budżetu projektu

§ 13

1. Koszt wynagrodzeń obciążający budżet projektu w ramach stosunku pracy obejmuje koszt wynagrodzenia, proporcjonalnie do udziału czasu pracy na rzecz Projektu w bilansie czasu pracy danego pracownika w ramach etatu. Dotyczy to również wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. a.
2. Wyliczenie udziału czasu pracy, o którym mowa w pkt 1 dokonuje kierownik projektu w uzgodnieniu z działem merytorycznym, z zastosowaniem zasad zawartych w § 9, w przypadku rzeczywistych wypłat wynagrodzeń na podstawie kart czasu pracy, zgodnie z efektywnie przepracowaną liczbą godzin w Projekcie.

E. Procedura obliczenia kwoty refundacji wynagrodzenia zasadniczego w trakcie realizacji projektów unijnych

§ 14

1. W celu obliczenia kwoty refundacji wynagrodzenia zasadniczego, stosownie do „Wniosku o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych” (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d) należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze danego pracownika aktualne w dniu podpisania wniosku.
2. W celu wyliczenia kwoty refundacji wynagrodzenia zasadniczego należy wynagrodzenie zasadnicze podzielić przez:
a) 126 godzin czasu efektywnego dla nauczyciela akademickiego lub
b) 156 godzin czasu efektywnego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.
3. Wartość otrzymaną zgodnie z pkt 2, stanowiącą stawkę za jedną efektywną godzinę czasu pracy, należy pomnożyć przez liczbę godzin pracy poświęconą na pracę przy realizacji projektu.
4. Na pełny koszt refundacji wynagrodzenia zasadniczego obciążającego projekt składa się:
a) kwota refundująca wynagrodzenie zasadnicze;
b) koszt składek ZUS (część pracodawcy);
c) kwota przekazywana na ZFŚS ( jeżeli stanowią koszt kwalifikowany przy danym projekcie).

F. Obieg dokumentów

§ 15

1. Kierownik projektu przygotowuje informację o składzie powołanego zespołu projektowego (załącznik nr 2), którą przekazuje do wiadomości kierowników jednostek organizacyjnych, w których zatrudnieni są członkowie zespołu projektowego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 1 kierownik projektu przygotowuje wniosek o zatrudnienie pracownika wyłącznie do projektu (załącznik nr 3) i przekazuje go do działu merytorycznego wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 3.
3. Kierownik projektu sporządza w porozumieniu z działem merytorycznym, w dwóch egzemplarzach, wniosek o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d,) dla poszczególnych członków zespołu projektowego.
4. Dział merytoryczny obsługujący Projekt w porozumieniu z Działem Płac i Działem Spraw Pracowniczych ustala wysokość kosztów zatrudnienia pracownika w Projekcie, a następnie potwierdza kwalifikowalność oraz zgodność danych z warunkami kontraktu/umowy. Wniosek podpisuje kierownik projektu.
5. Dział Kosztów potwierdza blokadę środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
6. Dział merytoryczny obsługujący Projekt przekazuje wnioski, o których mowa w pkt 2 i 3 do akceptacji kwestora, a następnie odpowiednio do rektora lub kanclerza, który wyraża zgodę na zatrudnienie i zwiększenie wynagrodzenia w okresie realizacji Projektu dla członków zespołu projektowego. Dział merytoryczny obsługujący Projekt po akceptacji rektora przekazuje wnioski do Działu Spraw Pracowniczych, Działu Płac oraz do kierownika projektu.
7. Dział Spraw Pracowniczych, na podstawie jednego egzemplarza wniosku, o którym mowa w pkt 6 przygotowuje umowę/aneks do umowy o pracę/aktu mianowania.
8. Przygotowaną przez Dział Spraw Pracowniczych umowę/aneks do umowy o pracę/aktu mianowania, dział merytoryczny obsługujący Projekt przekazuje do parafowania/podpisu przez radcę prawnego, a następnie przez rektora.
9. Członek zespołu projektowego podpisuje umowę/aneks do umowy o pracę/aktu mianowania, o którym mowa w pkt 8, w Dziale Spraw Pracowniczych.
10. Każdy pojedynczy dokument oraz cała dokumentacja musi zawierać oznaczenie nazwy i numeru Projektu. Dokumenty za zgodność z oryginałem potwierdza osoba posiadająca pełnomocnictwo w danym Projekcie.
11. Zasady archiwizowania dokumentów reguluje odrębne zarządzenie rektora w sprawie procedur realizacji projektów europejskich.

G. Wypłata wynagrodzenia

§ 16

1. Wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacanego za pracę na rzecz Projektu muszą mieć zapewnione źródło finansowania. W przypadku gdy dany składnik wynagrodzenia nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w danym Projekcie, kierownik projektu zobowiązany jest (w uzgodnieniu z Działem merytorycznym) do ustalenia jego źródła finansowania indywidualnie.
2. Za przekroczenie funduszu wynagrodzeń realizowanego Projektu odpowiada kierownik projektu.

§ 17

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego jest:
a) podpisana umowa o pracę i/lub aneks do umowy o pracę/aktu mianowania;
b) zatwierdzony wniosek o zwiększenie wynagrodzenia uzupełniającego i ustalenie stawki wynagrodzenia uzupełniającego z tytułu świadczenia pracy w ramach projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d) wraz z zakresem obowiązków zatwierdzonym przez kierownika projektu;
c) miesięczna karta czasu pracy pracownika zatwierdzona przez kierownika projektu oraz potwierdzona przez Dział Spraw Pracowniczych w zakresie zgodności danych wykazanych na karcie pracy z ewidencją kadrową;
d) miesięczne zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego (załącznik nr 6).
2. Osoby, które w ramach Projektów wykonują pracę o charakterze twórczym, takie jak:
1) wykłady, referaty;
2) rozprawy, artykuły;
3) materiały pomocnicze dla studentów;
4) podręczniki, skrypty;
5) recenzje, opinie;
6) konspekty zajęć dydaktycznych;
7) korespondencję naukową;
8) wszelkie indywidualne formy przedstawiania odkryć lub badań naukowych, a także za ich wykonanie (prezentacje w zakresie prowadzonych prac o charakterze naukowym i dydaktycznym)
mogą składać razem z miesięczną kartą czasu pracy oświadczenie o ochronie praw autorskich (załącznik nr 7) zatwierdzone przez kierownika projektu, a w przypadku kierownika projektu przez prorektora ds. nauki. W przypadku niezałączenia wymienionego wyżej oświadczenia koszty praw autorskich nie będą naliczane.

§ 18

1. Miesięczne zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego (załącznik nr 6) oraz miesięczną kartę czasu pracy (załącznik nr 1) kierownik projektu składa do działu merytorycznego prowadzącego Projekt, w terminie do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie ma dotyczyć.
2. Dział Spraw Pracowniczych potwierdza na karcie czasu pracy:
a) okresy nieobecności pracownika w danym miesiącu,
b) wymiar czasu pracy przeznaczony na pracę w projekcie w wielkości nieprzekraczającej 50% miesięcznego wymiaru zatrudnienia pracownika (z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego), którego karta czasu pracy dotyczy, wynikającego ze stosunku pracy.
3. Dział Płac sprawdza pod względem rachunkowym miesięczne zlecenie wypłaty wynagrodzenia i potwierdza prawidłową wysokość wynagrodzenia określoną w dokumencie.
4. Dział merytoryczny potwierdza kwalifikowalność kosztów wynagrodzenia i zgodność z warunkami umowy, po czym przekazuje miesięczne zlecenie wypłaty do Działu Kosztów w celu potwierdzenia blokady środków.
5. Dział merytoryczny przedkłada przygotowane dokumenty, o których mowa w pkt 1 do akceptacji kwestora, a następnie przekazuje do Działu Płac w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie ma dotyczyć, w celu sporządzenia listy płac.
6. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie kompletu oryginalnych prawidłowo wypełnionych i zatwierdzonych dokumentów, o których mowa w pkt 5.
7. Termin wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy o pracę (pracownicy Uczelni – wynagrodzenie uzupełniające, a pracownicy zatrudnieni tylko przy realizacji projektów – pełne wynagrodzenie) ustala się na 10 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli dzień ten wypada na dzień wolny od pracy – to w ostatni dzień roboczy przypadający przed tym dniem.

IV. UMOWY CYWILNOPRAWNE

§ 19

1. W związku z podejmowaniem przez Uczelnię dodatkowych zadań wynikających z realizacji Projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych określonych w art. 98 ust.1 pkt 11 Ustawy, Uczelnia może zawrzeć umowę cywilnoprawną na podstawie przepisów kodeksu cywilnego z:
a) osobami spoza Akademii Medycznej;
b) pracownikami Uczelni: nauczycielami akademickimi, pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi.
2. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w pkt 1 to: umowa zlecenia i umowa o dzieło. Umowy te nie mogą naruszać przepisów art. 22 Kodeksu Pracy.
3. Stronami w umowie są zleceniobiorca/wykonawca dzieła oraz Akademia jako zleceniodawca/zamawiający – reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa przez prorektora/kierownika projektu/kierownika zadania.
4. Zleceniobiorca/wykonawca jest wyłaniany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych lub procedury przy zamówieniach publicznych do równowartości 14 000 EURO.
5. Z uwagi na fakt, że do umowy zlecenia/umowy o dzieło nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie/dzieło przysługują tylko takie prawa jakie wynikają z treści zawartej umowy i przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. Umowa ta musi zawierać:
a) w przypadku pracowników Uczelni – zastrzeżenie, że wykonywane czynności nie wynikają z obowiązków pracownika zapisanych w umowie o pracę oraz, że są one wykonywane poza godzinami pracy;
b) dokładne określenie zadania jakie przyjmuje zleceniobiorca/wykonawca;
c) termin w jakim zadanie ma być wykonane;
d) określenie wysokości wynagrodzenia w kwocie ogólnej wynikającej z umowy oraz, jeśli zachodzi taka konieczność – liczbę transz i kwotę za transzę oraz czas w jakim ma nastąpić wypłata wynagrodzenia;
e) wskazanie dokumentów, na podstawie których będą realizowane wypłaty oraz terminy i miejsce składania wyżej wymienionych dokumentów;
f) zastrzeżenie, że prace związane z zadaniem zleceniobiorca/wykonawca będzie wykonywał osobiście bez udziału osób trzecich;
g) zastrzeżenie o zachowaniu tajemnicy, którą objęte są wszystkie informacje dotyczące realizacji zadania w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu (bezterminowo);
h) możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron w określonym w danej umowie terminie;
i) zastrzeżenie, że wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności;
j) wszystkie niezbędne postanowienia, jakie standardowo musi zawierać umowa zlecenia lub umowa o dzieło;
k) wszelkie niezbędne informacje wymagane w związku z realizacją projektu.

A. Ustalenie wynagrodzenia

§ 20

1. Wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych ustala się według następujących systemów:
a) ryczałtowego,
b) kalkulacyjnego;
2. Wysokość wynagrodzenia może być ustalona w stawce godzinowej lub kwotowo.
3. Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej jest ustalane w następujący sposób:
a) dla osób niebędących pracownikami Uczelni – według indywidualnej stawki godzinowej, wynikającej ze stawki wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego dla występującego w Akademii stanowiska, najbardziej zbliżonego charakterem lub rodzajem pracy, zgodnie z tabelami zaszeregowania określonymi w odrębnym zarządzeniu rektora w sprawie stawek wynagradzania pracowników Uczelni, wyliczonej na podstawie miesięcznego efektywnego czasu pracy, zgodnie z § 10 pkt 4 . Stawka godzinowa wynagrodzenia może być podwyższona do 300% zgodnie z § 10 pkt 5,
b) dla pracowników Uczelni – zgodnie z zasadami zawartymi w § 10 pkt 4, z tym że dla nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie, stosuje się stawkę godzinową, która powinna być zbliżona do odpowiedniej stawki godzinowej obowiązującej w Uczelni, przy czym wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie do ilości czasu pracy przeznaczonego przez danego pracownika na realizację zadań Projektu. Stawka godzinowa może być zwiększona do 300% zgodnie z § 10 pkt 5.

B. Wypłata wynagrodzenia

§ 21

1. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie kompletu oryginalnych prawidłowo wypełnionych i zatwierdzonych dokumentów, złożonych przez kierownika projektu w Dziale Płac.
2. Na komplet dokumentów składa się:
a) wniosek o wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego (załącznik nr 6),
b) przykładowa umowa zlecenia (załącznik nr 8) lub przykładowa umowa o dzieło (załącznik nr 9),
c) rachunek za wykonanie prac na podstawie umowy zlecenia (załącznik nr 10 i 10a.), albo rachunek do umowy o dzieło (załącznik nr 11 i 11a) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 12),
d) zestawienie danych osobowych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego (załącznik nr 13),
e) oświadczenie o prawach autorskich, jeżeli przedmiot umowy jest objęty prawem autorskim (załącznik nr 7),
f) oświadczenie do celów podatkowych (załącznik nr 14).
3. Dokumenty składane w Dziale Płac zawierające błędy formalne, merytoryczne, rachunkowe lub skreślenia będą odsyłane bez realizacji do kierownika projektu.
4. Termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych ustala się na 15 dzień miesiąca, (a jeśli dzień ten wypada na dzień wolny od pracy lub święto, to w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym). Aby termin wypłaty wynagrodzenia był dotrzymany – komplet prawidłowo sporządzonych dokumentów musi wpłynąć do Działu Płac na 5 dni roboczych przed terminem wypłaty.

V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 22

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zatrudnienie osób zaangażowanych na podstawie zarządzenia nr 104/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu świadczących pracę w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych należy dostosować do przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 23

Zapis § 13 wchodzi w życie w stosunku do projektów, których pierwsza wypłata wynagrodzenia nastąpiła po 15 sierpnia 2009 r., z zastrzeżeniem § 24 pkt 2.

§ 24

1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. traci moc zarządzenie nr 104/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2007 r., z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W stosunku do grantów współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego (7PR), zarządzenie, o którym mowa w pkt 1, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 25

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

Zał. nr 1 - karta czasu pracy
Zał. nr 2 - informacja o składzie zespołu projektowego
Zał. nr 3 - wniosek o zatrudnienie
Zał. nr 4a, 4b, 4c, 4d - wnioski o zwiększenie wynagrodzenia
Zał. nr 6 - zlecenie wypłaty
Zał. nr 7 - oświadczenie
Zał. nr 8 - umowa zlecenia
Zał. nr 9 - umowa o dzieło
Zał. nr 10a, 10b - rachunki (umowa zlecenie)
Zał. nr 11a, 11b - rachunki (umowa o dzieło)
Zał. nr 12 - protokół odbioru
Zał. nr 13 - zestawienie danych
Zał. nr 14 - oświadczenie dla celów podatkowych
Zał. nr 15 - aneks do mianowania / umowy o pracę
Zał. nr 16 - dodatkowy zakres obowiązków


Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak


Otrzymują:
według rozdzielnika

ZP/MK