Zarz.: 96/XIV R/2009
zm.: 53/XV R/2012
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 96/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie „Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Medycznej we Wrocławiu”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 21/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2007 r. ze zmianami (zarządzenie nr: 82/XIV R/2007 oraz 53/XIV R/2009).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


Regulamin
Załącznik nr 1 - wniosek dotyczący obniżenia lub pozbawienia premii regulaminowej
Załącznik nr 2 - informacja o wysokości przyznanego funduszu premii uznaniowej
Załącznik nr 3 - wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowej
Załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie premii specjalnej
Załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie premii motywacyjnej

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak


Związki zawodowe:

ZNP NSZZ Solidarność


Otrzymują:
według rozdzielnika


MK